Index

سرخط خبر ها
شروه در بوشهر

شروه در بوشهر

شروه یک نوع نحوه مرثیه سرایی و خواندن دوبیتی با سوز و گداز در استان بوشهر خصوصا...

شروه

شروه در بوشهر

شروه یک نوع نحوه مرثیه سرایی و خواندن دوبیتی با سوز و گداز در استان بوشهر خصوصا در دشتی و دشتستان و تنگستان می باشد که در مایه دشتی...